krapštyti

krapštyti
krapštýti, krãpšto, krãpštė tr. 1. R303, Sut, K nagais, snapu ar kokiu smailiu įrankiu ką nors knibinėti, rakinėti, kasinėti: Kalvis nutilo ir ėmė krapštyti pypkę V.Mont. Nekrãpštai noselės, ba bus popa (skaudės) OG345. Krapštýk akis su pirštais, rakinėk dantis, kasyk (subinę) pakalą J. Šiaudeliu dantį krapšto Ėr. Krapštau žemę, kasu, kasinėju nagais SD68. Galvą ant pečių nešioji visai ne tam, kad tik nosį krapštytum KrvP(Alvt). Vagis krãpštė žemę, norėdamas rasti pinigų Lzd. | Žiūrėk, močiutė iš šėputės ir krãpšto (ima ką duoti valgyti) Gs. ^ Varna ankstyboji dantis, vėlyboji akis krãpšto (anksti atsikėlęs jau pavalgęs, vėlai atsikėlęs dar miegūstas) VP49. Tinginys, ir nosį krapštydamas, pirštą nusilaužia LTR(Rk). Nei tavo šašas, nei tu krapštyk (kas tau rūpi) LTR(Bsg). | refl.: Žiūrėk, kap vištos krapštos . ^ Višta besikrapštydama vis ką nors iškrapšto II377. Kam niežti, tas ir tegu krapštos Bsg. 2. šį tą dirbinėti, triūsti, tvarkytis: Ištisinio darbo nėr, tai krãpšto krãpšto Gs. Bekrapštaĩ ir per dieną, o galo vis nematyti Mrj. | refl.: Menkas iš jo darbininkas: krãpštosi, ir tiek Up. Dirbo senis, ką galėjo, krapštėsi apie namus, nė vienos dienos tinginiais nepraleido A.Vencl. Reik gerai krapštytis, jei nori visumet turėti duonos kąsnį Vvr. Krapštaũs, kiek galiu, – jau ir rugius pasėjau Dbk. Koks ten darbas, ale visgi krapštais krapštais aplink saũ Ds. Ona visą rytą krapštosi apie save Ėr. 3. refl. palengva ruoštis, tvarkytis: Na, krapštýkis greičiau, laikas važiuot! VšR. Jau krãpštosi art Ėr. Krãpštės krãpštės, stubukãvo stubukãvo, tai ir nusivėlino Dbk. Krapštos krapštos gudo mėnesį (labai ilgai), kol išeina į darbą Pnd. Kaip ilgai jie ten krapštosi! . 4. varyti, raginti, kad eitų: Jei munęs nėkas nekrapštýs, gera valia neisu Užv. | prk.: Kaip įmanydamas krapštyk iš širdies tavo visokius rūpesnius M.Valanč. 5. refl. eiti, stumtis pirmyn, vykti: Jeigu reikėdavo važiuoti į miestą, kuris buvo už keturių mylių, Mikšas Karnelis krapštydavosi savo arkliukais I.Simon. Krapštykiamos ant namų Šv. Reiks krapštýtis namo . Greičiau krapštýkis iš trobos! Tl. Krapštýkimės, vyrai, toliau – kelio dar ilgas galas Rs. Rytoj krapštýsuos į Salantus Kal. Prieš vandenį su laiveliu buvo sunku krapštytis . | prk.: Vargais negalais iš klasės į klasę Petras krapštos Šll. 6. sunkiai gauti, sunkiai įsigyti: Reikia iš visur tą litą krapštyti, kad vaikui būtų lengviau J.Paukš. 7. ieškoti; duoti: Na, greičiau krapštyk man grašių, žagrėms geležies atvešiu! K.Bink. 8. refl. gyventi, gyvuoti: Ot po biškį dar šep tep krapštaũs Btr.
◊ akìs krapštýti neduoti ramybės, vis primenant reikalauti: Nekrapštyk tu man akių dėl kokių niekų! . Ataduok užmokesnį, aš nenoriu, kad man akìs krapštýtų Dkš.
úodegą krapštýti nieko neveikti, tingėti: Jis úodegą krãpšto už pečiaus Ėr.
\ krapštyti; apkrapštyti; atkrapštyti; dasikrapštyti; įkrapštyti; iškrapštyti; nukrapštyti; pakrapštyti; parkrapštyti; perkrapštyti; prakrapštyti; prikrapštyti; sukrapštyti; užkrapštyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • krapštyti — krapštýti vksm. Vištà krãpšto žẽmę nagai̇̃s …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apkrapštyti — tr. K 1. apkasinėti, apžarstyti: Apkrapštyk bulves su pelenais ugniavietė[je] J. Reikia bulvės aparti, pavirš apkrapštyti rš. 2. truputį paviršium krapštyti, kasti: Apkrãpštė darželį lopetos galu ir nori, kad žolynas augtų Ds. 3. refl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakrapštyti — 1. tr. truputį krapštyti: Eik radiją pakrapštyt (pasukinėti) Gs. Kerštingumas didėjo lyg ugnis, žarijas pakrapščius Vaižg. Čikas pakrapštė galvą rš. Šeimininkas savo naga pakrapštė dubenį rš. Pakrapštę avilį, tegu moka bites numaldyti Vaižg. Tada …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įkrapštyti — 1. tr. K į ką nors krapštyti. 2. refl. sunkiai kur patekti, įkopti: Katė įsikrãpštė pro langelį maltuvėn ir sugraužė sūrį Š. Jis aukštokai įsikrapštė į kalną rš. | Ji ten įsikrapštė ton gryčiutėn LTR(Kp). | prk.: Rinko rinko po kelius centus, o… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • schrappen — (auch schrapen) Vsw abraspeln per. Wortschatz reg. (14. Jh.) Stammwort. Übernommen aus mndd. schrapen (die Form mit pp ist vielleicht intensivierend, aber vielleicht auch bloße Lautvariante), die hochdeutsche Entsprechung ist fnhd. schrapfen,… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

  • atkrapštyti — tr. 1. K, Š pravalyti krapštant: Priėdusi [kiaulė] ten pat išsimiegojo, potam atkrapštė akis, atsikėlė ir pradėjo knisti ąžuolo šaknis Blv. 2. atknibinėti, atnarplioti: Kol jis atkrapštys užrištas duris! Lp. | refl. tr.: Kliučius, nieko nesakęs,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dasikrapštyti — ×dasikrapštyti (hibr.) sunkiai prieiti prie ko, pasiekti: Kol iki namo dasikrapščiau, vos galo negavau rš. Kol ans lig to dasikrãpštė, nemažai vargo padėjo Vvr. Pavargėlis su savo kumelėms dasikrapštė lig miesto BM363. krapštyti; apkrapštyti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grambyti — grambyti, gram̃bo, gram̃bė 1. refl. J, Sr graibytis, kišti nagus, kur nereikia; smaguriauti, skabytis: Ko tu patamsy grambaĩs, užsidek žiburį! J.Jabl. Ko grambais po svetimas kišenes lygu vagis! Krt. Ko čia besigrambai po lentynas, juk esi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gramšti — gram̃šti, čia, tė tr. rinkti, krapštyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gremšti — gremšti, čia, tė tr. J, grem̃žti rinkti, krapštyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”